• dyrektorium-narodowe-mi.jpg

DYREKTORIUM NARODOWE
STOWARZYSZENIA "RYCERSTWO NIEPOKALANEJ" W POLSCE zatwierdzone przez Centrum Międzynarodowe MI

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Statutów Generalnych Rycerstwa Niepokalanej zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską dnia 25 marca 2015 r. oraz niniejszego Dyrektorium, które obowiązuje Stowarzyszenie i jego członków w Polsce na równi ze Statutami
 2. Rycerstwo Niepokalanej jest Stowarzyszeniem publicznym, międzynarodowym, erygowanym na podstawie kan. 312 Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Stolicę Apostolską.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych (OO.Franciszkanów) w Niepokalanowie.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posługuje się znakiem

  Znak MI
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej i napisem w otoku: Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

§ 4

 1. Istotę duchowości Rycerstwa Niepokalanej stanowi całkowite oddanie się Matce Bożej Niepokalanej jako narzędzie w Jej matczynych rękach dla osiągnięcia zasadniczego celu, którym jest jak największa chwała Boża przez nawrócenie, uświęcenie i zbawienie wszystkich.
 2. Realizacja aktu całkowitego oddania się Matce Bożej Niepokalanej jako narzędzie w Jej matczynych rękach jest dla każdego członka Stowarzyszenia równoznaczna z gorliwym staraniem się na pierwszym miejscu o własne ciągłe nawracanie i coraz głębsze otwieranie się na łaskę uświęcenia i zbawienia.
Rozdział II Cele i środki działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Przyczynianie się do jak największej chwały Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy.
 2. Szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Matki Bożej Niepokalanej.
 3. Przybliżanie do zbawienia i uświęcenia wszystkich i każdego z osobna przez Niepokalaną;
 4. Pogłębianie życia duchowego na wzór Matki Bożej Niepokalanej.
 5. Szerzenie kultu maryjnego, w tym idei oddania się Niepokalanej według św. Maksymiliana.
 6. Rozwijanie działalności apostolskiej i społecznej podejmowanej w duchu św. Maksymiliana, założyciela Rycerstwa Niepokalanej.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Formację i organizowanie wspólnoty duchowej oraz podejmowanie inicjatyw apostolskich.
 2. Krzewienie wiedzy i kultury maryjnej.
 3. Wychowywanie do wartości religijnych, rodzinnych, patriotycznych i kulturowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych.
 4. Działalność edukacyjną dzieci i młodzieży.
 5. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń oraz dokształcania nauczycieli i wychowawców, mając na względzie pełny rozwój osoby ludzkiej.
 6. Działalność na rzecz chorych, ubogich, samotnych i niepełnosprawnych.
 7. Działalność pielgrzymkową, kulturalną, turystyczną, rekreacyjną i sportową.
 8. Promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną.
 9. Promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów itp.
 10. Działalność inspiracyjno-wydawniczą, medialną i badawczą.
 11. Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą.
 12. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi.
 13. Przygotowanie i utrzymanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych.
 14. Inne inicjatywy zgodne z celami Stowarzyszenia.

§ 7

Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać jednostki organizacyjne w granicach przewidzianych prawem.

Rozdział III Formacja

§ 8

 1. Formacja członków Stowarzyszenia odbywa się w duchu św. Maksymiliana Marii Kolbego, aby coraz bardziej upodabniali się oni do Matki Bożej Niepokalanej w swoim życiu i wszelkiej działalności apostolskiej oraz korzystali z Jej pośrednictwa łaski.
 2. Aby być przyjętym do Rycerstwa Niepokalanej należy zapoznać się z jego celem, warunkami i środkami poprzez udział w rekolekcjach, dniach skupienia albo wskazaną przez MI lekturę.
 3. Systematycznej formacji Stowarzyszenia służą:
  1. Rycerz Niepokalanej", "Mały Rycerzyk Niepokalanej", oraz inne pisma i książki polecane przez Stowarzyszenie;
  2. strony internetowe prowadzone przez Stowarzyszenie.

§ 9

Stowarzyszenie w trosce o formację dzieci i młodzieży organizuje Ruch Młodzieżowy i Dziecięcy Rycerstwa Niepokalanej w oparciu o program formacyjny i duszpasterski Ruchu Młodzieżowego (Statuty Generalne, art. 17).

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia biorą systematycznie udział w spotkaniach modlitewno-formacyjnych, organizowanych przez Stowarzyszenie. Formacja ta winna prowadzić do osobistej świętości i apostolatu w duchu ofiary i służby oraz do zaangażowania w życie Kościoła.

§ 11

 1. Stowarzyszenie troszczy się o rozwój i formację "Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża".
 2. "Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża" tworzą członkowie, którzy dotknięci krzyżem cierpienia powierzyli je Matce Bożej Niepokalanej w intencji realizacji celów MI

§ 12

Dla zachowania integralności i łączności między starszymi, chorymi, młodzieżą i dziećmi, poszczególne Zarządy wraz z asystentami kościelnymi organizują rekolekcje, dni skupienia i wspólne spotkania modlitewno-formacyjne (ogólnopolskie, regionalne i lokalne).

Rozdział IV Sposób przynależności do Stowarzyszenia

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych (MI-2).
 2. Członków uczestników (MI-1):
 3. Członków wspierających.
 4. Członków honorowych.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym (MI-2) może być każdy katolik pełnoletni - osoba świecka lub duchowna - który pragnie oddać się dziełu ewangelizacji i realizacji celów Stowarzyszenia zgodnie ze Statutami Generalnymi i niniejszym Dyrektorium, po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i rangi Stowarzyszenia;
  2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
  3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
  4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów oraz postanowień Statutów Generalnych i niniejszego Dyrektorium;
  5. zachować nienaganną postawę chrześcijańską i obywatelską;
  6. regularnie uiszczać składki członkowskie.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
  2. zgłaszania propozycji, wniosków i postulatów;
  3. biernego i czynnego prawa wyborczego;
  4. noszenia znaku Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkami uczestnikami (MI-1) są osoby, które złożyły pisemną deklarację przystąpienia do Rycerstwa Niepokalanej oraz niepełnoletni (po I Komunii św.).
 2. Członkowie uczestnicy mają prawo do:
  1. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
  2. zgłaszania propozycji, wniosków i postulatów;
  3. noszenia znaku Stowarzyszenia;
  4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów oraz postanowień Statutów Generalnych i niniejszego Dyrektorium;
  5. łączenia się w grupy, aby razem osiągnąć duchowe, formacyjne i apostolskie cele Rycerstwa Niepokalanej.

§ 16

 1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Narodowemu, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Narodowym.
 4. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w jego życiu. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 17

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Narodowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Regionalnego, a w przypadku jego braku - Zarządu Lokalnego.

§ 18

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Lokalnego.
 2. Wykluczenia przez Zarząd Regionalny:
  1. za działalność sprzeczną ze Statutami Generalnymi, Dyrektorium oraz uchwałami Stowarzyszenia
  2. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z powodów określonych w § 14 ust. 2;
  3. z powodu utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
 3. Śmierci członka.

§ 19

Od uchwały Zarządu Regionalnego w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu Narodowego w terminie 30 dni, a ostatecznie do Zgromadzenia Narodowego, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział V Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zgromadzenie Narodowe.
 2. Zarząd Narodowy.
 3. Asystent Narodowy.
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Zarządy Regionalne.
 6. Zarządy Lokalne.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia niniejszego Dyrektorium nie stanowią inaczej.

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Narodowe.

 1. Zarząd Narodowy zwołuje Zgromadzenie Narodowe co najmniej raz na cztery lata, nie później niż do dnia 30 października w roku zwołania, powiadamiając w skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich delegatów, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. W Zgromadzeniu Narodowym winna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie - który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia - mogą podejmować wiążące decyzje obecni delegaci.
 3. W Zgromadzeniu Narodowym uczestniczą: Prezes Międzynarodowy, Zarząd Narodowy, Asystenci Regionalni i Prowincjalni, Prezesi Regionalni i delegaci Stowarzyszenia osobiście oraz goście zaproszeni przez Zarząd Narodowy (bez prawa głosu).
 4. Delegaci spośród członków zwyczajnych są wybierani w proporcji jeden delegat na 100 członków, przy czym każda rozpoczęta część 100 uprawnia do wyboru jednego delegata.
 5. Uchwały Zgromadzenia Narodowego zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Zmiany w Dyrektorium wymagają bezwzględnej większości głosów.
 7. Odwołanie Prezesa Narodowego, członków Zarządu Narodowego i Komisji Rewizyjnej następuje na pisemny wniosek 1/3 Delegatów na Zgromadzenie Narodowe i wymaga większości 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 23

W skład Zarządu Narodowego wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, 3 Doradców, w tym Doradca ds. Młodzieży oraz Asystent Narodowy, bez prawa głosu (każdorazowo jest nim Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych w Niepokalanowie).

§ 24

 1. Prezes Regionalny zwołuje Zgromadzenie Regionalne, co najmniej raz na cztery lata, powiadamiając w skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich delegatów, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. W Zgromadzeniu Regionalnym winna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie (który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia) mogą podejmować wiążące decyzje obecni delegaci.
 3. W Zgromadzeniu Regionalnym uczestniczą: Zarząd Narodowy, Zarząd Regionalny, Asystent Regionalny, Asystenci i Prezesi Lokalni i delegaci Stowarzyszenia osobiście oraz goście zaproszeni przez Zarząd Regionalny (bez prawa głosu).
 4. Delegaci spośród członków zwyczajnych są wybierani w proporcji jeden delegat na 5 członków, przy czym każda rozpoczęta część 5 uprawnia do wyboru jednego delegata - chyba, że Zarząd Regionalny, za zgodą Prezesa Narodowego, postanowi co innego.
 5. Uchwały Zgromadzenia Regionalnego zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Odwołanie Prezesa Regionalnego, członków Zarządu Regionalnego i Komisji Rewizyjnej następuje na pisemny wniosek 1/3 Delegatów na Zgromadzenie Regionalne i wymaga większości 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 25

 1. Zarząd Regionalny może być powołany przez Zarząd Narodowy w regionie, w którym istnieje co najmniej 5 ośrodków lokalnych. Zasięg terytorialny Centrum Regionalnego określa Zarząd Narodowy.
 2. W skład Zarządu Regionalnego wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, 3 Doradców, w tym Doradca ds. Młodzieży, Asystent Regionalny (mianowany przez kompetentną władzę kościelną, bez prawa głosu).

§ 26

 1. W skład Zarządu Lokalnego wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, 3 Doradców, w tym Doradca ds. Młodzieży, Asystent Kościelny (proboszcz lub mianowany przez niego kapłan, bez prawa głosu).
 2. Ośrodki lokalne powstają przy parafiach, wspólnotach zakonnych, seminariach i innych instytucjach kościelnych, a w szczególnych przypadkach samodzielnie. Ośrodki lokalne nie wymagają kanonicznego zatwierdzenia; winny być jednak otoczone opieką duszpasterską.

§ 27

Komisja Rewizyjna, wybierana przez Zgromadzenie Narodowe lub Regionalne, składa się z Przewodniczącego i 2 członków.

§ 28

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich liczebności może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 2. Na połączenie funkcji w zarządach należy uzyskać zgodę zarządu wyższej instancji.
Rozdział VI Kadencje władz Stowarzyszenia, posiedzenia

§ 29

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Urzędy mogą być przedłużane na kolejną kadencję, ale nie więcej.
 3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Narodowego lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Zarządowi Narodowemu przysługuje prawo kooptacji, do 1/3 składu, spośród delegatów na Zgromadzenie Narodowe.
 4. Uchwały Zarządu Narodowego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 30

Posiedzenia Zarządu Narodowego i Regionalnego odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a Zarządu Lokalnego nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Rozdział VII Kompetencje i zadania władz Stowarzyszenia

§ 31

Do kompetencji Zgromadzenia Narodowego należy:

 1. Wybór według norm prawa kanonicznego, Prezesa - którym może zostać kapłan, zakonnik, bądź osoba świecka - oraz członków Zarządu Narodowego.
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej, która składa się z trzech członków.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Narodowego i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Narodowemu za okres kadencji.
 4. Uchwalanie kierunku i programu działania Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
 6. Rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia.

§ 32

Do zakresu działań Zarządu Narodowego należy:

 1. Przyjmowanie nowych członków wspierających i nadawanie godności członka honorowego.
 2. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Narodowego.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządów Regionalnych.
 6. Składanie Zgromadzeniu Międzynarodowemu i Zgromadzeniu Narodowemu sprawozdań ze swej działalności.
 7. Proponowanie, badanie i zatwierdzanie projektów i inicjatyw związanych z celami MI.
 8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie wszystkich uchwał niezastrzeżonych dla Zgromadzenia Narodowego i innych władz Stowarzyszenia.

§ 33

 1. Do zadań Prezesa Narodowego, we współpracy z Asystentem Narodowym, należy:
  1. zwoływanie Zarządu Narodowego i przewodniczenie jego obradom;
  2. zwoływanie i przewodniczenie Zgromadzeniu Narodowemu (oprócz sesji wyborczej);
  3. koordynowanie prac Ośrodków podległych i pomaganie w utrzymaniu dobrych stosunków z Ordynariuszem miejsca;
  4. reprezentowanie Stowarzyszenia;
  5. wspieranie organizowania spotkań i zjazdów naukowych, uczestniczenie w inicjatywach podejmowanych przez inne instytucje oraz wnoszenie tam, gdzie będzie to przydatne i stosowne, wkładu charyzmatu MI;
  6. angażowanie Zarządów Regionalnych i Lokalnych do realizowania programu Stowarzyszenia;
  7. we współpracy z Zarządem Narodowym powoływanie nowych Siedzib MI oraz dla słusznej przyczyny znoszenie lub przenoszenie Siedzib już przyłączonych;
  8. przedstawianie co roku Centrum Międzynarodowemu i Narodowemu pisemnego sprawozdania zatwierdzonego przez Zarząd Narodowy z działalności Stowarzyszenia i z zarządu posiadanych dóbr, stosownie do wskazań kan. 319 Kodeksu Prawa Kanonicznego;
  9. rozstrzyganie ewentualnych sporów wewnątrz Stowarzyszenia w Polsce, po zasięgnięciu opinii Zarządu Narodowego i po uzgodnieniu sprawy z Asystentem Narodowym.
  10. prawo wizytowania Zarządów Regionalnych osobiście lub przez delegata.
 2. Podczas nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes.

§ 34

Do podstawowych zadań Asystenta Narodowego należy:

 1. Troszczenie się o prawidłowe relacje między Zarządem Narodowym a klasztorem w Niepokalanowie, a także innymi Ośrodkami MI w Polsce.
 2. Zapewnianie i odnawianie więzi i relacji Stowarzyszenia z Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce przy współpracy z Asystentami Prowincjalnymi ds. MI, do kompetencji których należy animowanie i koordynowanie działalności Rycerstwa Niepokalanej na obszarze danej prowincji zakonnej w Polsce.
 3. Przygotowanie konkretnych wytycznych co do zasad doktrynalnych, którymi ma się kierować Zarząd Narodowy w różnych swych działaniach.
 4. Pogłębianie klimatu modlitwy w Zarządzie Narodowym oraz w całym Stowarzyszeniu, a tym samym ożywianie całej działalności apostolskiej MI.
 5. Sygnowanie Dyplomików MI.

§ 35

Do zakresu obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia należy:

 1. Sporządzanie protokołów zebrań.
 2. Prowadzenie korespondencji.
 3. Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia.

§ 36

Ekonom Stowarzyszenia zajmuje się sprawami finansowymi, majątkowymi i gospodarczymi Stowarzyszenia pod kierunkiem Zarządu Narodowego i kontrolą Komisji Rewizyjnej.

§ 37

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Co najmniej raz w roku kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Narodowemu.
 3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi Narodowemu i czuwanie nad ich realizacją.
 4. Badanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz przedstawienie ich Zgromadzeniu Narodowemu do zatwierdzenia.
 5. Badanie zgodności z prawem oraz zasadności wydatków i przychodów.
 6. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Narodowego.
 7. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Narodowego podczas Zgromadzenia Narodowego.

§ 38

 1. Do kompetencji Zarządu Regionalnego należy:
  1. nadzór i koordynowanie działalności ośrodków lokalnych;
  2. organizowanie wyborów delegatów na Zgromadzenie Narodowe;
  3. wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 2. Zakres kompetencji Zarządu Regionalnego w granicach prawem dopuszczonych może rozszerzyć Zarząd Narodowy.

§ 39

 1. Do kompetencji Zarządu Lokalnego należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą ośrodka lokalnego;
  2. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i członków uczestników.
 2. Zakres kompetencji Zarządu Lokalnego na wniosek Zarządu Regionalnego w granicach prawem dopuszczonych może rozszerzyć Zarząd Narodowy.
Rozdział VIII Wybory

§ 40

 1. Głos czynny i bierny w wyborach Zarządu Narodowego mają: Zarząd Narodowy, Asystenci Regionalni i Prowincjalni, Prezesi Regionalni i delegaci Stowarzyszenia osobiście, po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu o wyborze na delegata wspólnoty lokalnej.
 2. Każdemu delegatowi przysługuje prawo do jednego głosu.
 3. Prezesa Narodowego powołuje Zgromadzenie Narodowe spośród osób duchownych lub świeckich, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Wybór osoby duchownej na Prezesa lub członka Zarządu Narodowego musi być uzgodniony z jego wyższym przełożonym.
 4. Pozostałych członków Zarządu Narodowego, za wyjątkiem Asystenta Narodowego, powołuje Zgromadzenie Narodowe na wniosek Prezesa Narodowego.
 5. Nowo wybrany Zarząd Narodowy konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 6. Zarządy Regionalne i Lokalne wybierane są w ten sam sposób.
Rozdział IX Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 41

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze wsparcia materialnego członków, darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji, ofiarności publicznej i dochodów z własnej działalności.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Narodowy jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu Narodowego działających łącznie.
 3. Stosownie do art. 39 Statutów Generalnych ustala się limit wydatków nadzwyczajnych dla wszystkich ciał:
  1. dla Zarządu Narodowego 20 tys. złotych;
  2. dla Prezesa Zarządu Narodowego 5 tys. złotych;
  3. dla Zarządu Regionalnego 5 tys. złotych;
  4. dla Zarządu Lokalnego 3 tys. złotych.
 4. Operacje przekraczające limit, wymagają zgody wyższej instancji.
 5. Zarząd Narodowy nominuje ekonoma, który nie wchodzi w skład samego Zarządu.
Rozdział X Przepisy końcowe

§ 42

Do Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące stowarzyszeń publicznych w Kościele.

§ 43

Zmiany w Dyrektorium muszą być zatwierdzone przez Międzynarodową Radę Prezydialną.

§ 44

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Dyrektorium Narodowym mają zastosowanie przepisy kanoniczne i prawa państwowego dotyczące kościelnych osób prawnych w Polsce.